Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529
Výchovný poradce / Speciální pedagog / Metodik primární prevence    


Výchovný poradce

slunko.gif, 21 kB Mgr. JANA PETROVÁ (HODULÍKOVÁ)
Konzultace:
Úterý: 11.00 - 14.00 (1.úterý v měsíci 11.00 - 15.30, po telef. domluvě)

Výchovný poradce radí, informuje:
Přijímací řízení:

- Termín odevzdání přihlášky k potvrzení – 15. 02. 2016
- Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 15. 03. 2016

Přijímací řízení na střední umělecké školy:
- Termín odevzdání přihlášky k potvrzení – 13. 11. 2015
- Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 30. 11. 2015

Přijímací zkouška v 1.kole přijímacího řízení – 22. - 30. 04. 2016(8-leté gymnázium)
Talentová zkouška v 1.kole přijímacího řízení – 2. - 15. 01. 2016
(Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ)

Pro 1.kolo přijímacího řízení je možno podat dvě přihlášky.

Tiskopisy přihlášek pro 1.kolo přijímacího řízení obdrží žáci v základní škole.
Základní škola potvrzuje prospěch na přihláškách a rodič odevzdává přihlášky na střední školy.
Žáci rovněž obdrží na základní škole jeden zápisový lístek /odevzdáním zápisového lístku na střední školu potvrdí úmysl vzdělávat se na té střední škole/.

Důležitá upozornění:

1) Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy na základě novely školského zákona zákonem č.472/2011 Sb.
- počet přihlášek v prvním kole – dvě
- rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole se oznamuje zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole (pod přiděleným registračním číslem) – do 3 dnů po přijímací zkoušce
- pouze nepřijatým žákům posílá ředitel písemné rozhodnutí
- lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn
- vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje
- termín přijímacích zkoušek v prvním kole - viz. výše
- je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení

2)Pokud rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení

3) Na tomto webu naleznete:   www.kvic.cz - Přijímací zkoušky
- seznam všech středních škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do jednotných přijímacích zkoušek
- vzorové testy z ČJ a M, jejichž autorem je CERMAT
- odpovědi na často kladené dotazy

4) Další webové stránky - aktuální seznam oborů:  

*  Atlas školství
*  Seznam škol

5) JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU:    *  Pokyny k vyplnění přihlášky


Uchazeč k přihlášce připojí:
 • Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění.
 • Posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění.
 • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání.
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se přikládá tehdy, jedná-li se o obor, pro který je tento posudek nezbytný.
Střední školy:
- veřejné (dříve státní)
- Gymnázia (čtyřletá, víceletá)
- soukromé (školné)
- Střední odborné školy (SOŠ)
- církevní
- Integrované střední školy (ISŠ)
- vojenské
- Konzervatoře (talentové zkoušky)
- Střední odborné učiliště (SOU)
V ČR je téměř 1600 středních škol. Každoročně nabízejí 600 studijních a učebních oborů.

Střední školy:
Informační brožuru najdete v plném znění na internetových stránkách Úřadu práce Karviná:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka_info/ips

Při volbě povolání spolupracujeme s těmito institucemi:
1. Informační a poradenské středisko (ISP) při Úřadu práce v Karviné (tř.Osvobození 1388). Toto středisko nabízí našim žákům:
 • individuální a skupinové poradenství k volbě povolání
 • aktuální informace o všech učebních a studijních oborech v celé ČR
 • počítačový program pro testování profesních zájmů
2. Pedagogicko – psychologická poradna Karviná.
Poradna nabízí žákům 8. a 9. tříd psychologické vyšetření k profesní orientaci.

3. Užitečné webové stránky:
www.kraj-moravskoslezsky.cz – přehled volných míst na středních školách po 1.kole přijímacích zkoušek
www.scio.cz – vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
www.nuov.cz – přehled škol v krajích, adresy škol, nabídka studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa
www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání
www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám
www.volbapovolani.cz – testy, rady


4. Významný zdroj informací pro žáky i rodiče:

www.infoabsolvent.cz
- nová vzdělávací nabídka středních škol pro školní rok 2012/13
- nové video ukázky
- profitest
- bez bariér až na trh práce
- filtry vzdělávací nabídky

Přehled přihlášek 2014/2015 a Umístění na SŠ:
A jak to dopadlo:
  Umístění na středních školách

Přehled přihlášek 2013/2014 a Umístění na SŠ:
Zde najdete tabulku:
   Přehled přihlášek
A jak to dopadlo:
  Umístění na středních školách

Přehled přihlášek 2012/2013 a Umístění na SŠ:
Zde najdete tabulku:
   Přehled přihlášek
A jak to dopadlo:
  Umístění na středních školách

Přehled přihlášek 2011/2012 a Umístění na SŠ:
Zde najdete tabulku:
   Přehled přihlášek
A jak to dopadlo:
  Umístění na středních školách

Přehled přihlášek 2010/2011 a Umístění na SŠ:
Zde najdete tabulku:
   Přehled přihlášek
A jak to dopadlo:
  Umístění na středních školáchSpeciální pedagog

slunko.gif, 21 kB Mgr. KATEŘINA DÁVIDOVÁ (Mgr. SVĚTLANA MARCOLOVÁ - MD)
Služby speciálního pedagoga jsou určeny:
 • Rodičům (konzultační hodiny každé pondělí od 8 do 8.45 a od 14.15 do 15 h
 • Učitelům (konzultační hodiny dle potřeby)
 • Žákům (kontakt je možný před vyučováním, o přestávkách a po vyučování v pondělí od 14.15 do 15 h)

* Konzultaci v jiném dni a čase lze také domluvit na telefonním čísle 739 669 921 - školní mobil, 596 311 487 - pevná linka. Místnost speciálního pedagoga se nachází v přízemí – číslo dveří 18.

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří integrovaní žáci, v případě naší základní školy to jsou děti se specifickými poruchami učení např. dyslexie, dysortografie, děti s tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra a také děti mimořádně nadané.
 Depistážní činnosti. Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Kromě konzultačních hodin speciální pedagog také koná návštěvy v hodinách vyučujících, účastní se zápisů do 1. tříd a jiných akcí školy.
 Diagnostické a intervenční činnosti. Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční činnosti tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s integrovanými žáky. V naší základní škole upřednostňujeme individuální nápravnou péči. To znamená, že každé integrované dítě např. s poruchou učení má ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 hodinu (podle doporučení PPP nebo SPC), ve které pracuje spolu se speciálním pedagogem na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy uskutečňuje nerušeně mimo třídu v místnosti spec. pedagoga a využívají se při ní speciální pomůcky (počítačové programy, speciální učebnice atd.)
 Metodické a koordinační činnosti. Integrovaní žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence (nejčastěji děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 individuální hodinu (podle doporučení SPC) se školním speciálním pedagogem. Na tuto hodinu docházejí společně se svou paní asistentkou. Společně pak vymýšlíme a zkoušíme vhodné výukové postupy, vyrábíme nebo sháníme vhodné kompenzační pomůcky. Společně můžeme také relaxovat či využít ticha samostatné místnosti pro odeznění záchvatových stavů např. při epilepsii.
 Poradenské činnosti. Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli, nejčastěji řešíme výukové obtíže dětí, špatné soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a možnosti budoucího uplatnění u starších žáků. Společně zvažujeme jak dítěti pomoci. Je-li potřeba, vytváříme společně pro dítě individuální vzdělávací program. Speciální pedagog je v kontaktu s pracovníky v dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve speciálních školách, úřadech a charitativních organizacích. Může rodičům pomoci zorientovat se v systému poradenských zařízení.
 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a vybavujeme třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na míru konkrétnímu integrovanému žákovi. Při vybavování školy vítáme postřehy a připomínky rodičů integrovaných žáků. Zvu vás na malou prohlídku toho, co už se nám podařilo vybudovat:
Místnost speciálního pedagoga a některé speciální pomůcky používané při nápravě poruch učení. Zázemí ve třídě pro dítě s tělesným postižením a jeho pedagogickou asistenci. Vybavená relaxační místnost, která je stále k dispozici, a je využívána dle uvážení asistence a stavu dítěte. Míčkový bazén se nachází v druhé relaxační místnosti, ve které je umístěn i masážní stůl. Nově vybudovaná bezbariérová sprcha navazující na místnost s masážním stolem. Škola umožňuje uskladňovat i speciální pomůcky, které patří přímo dětem s handicapem. V tomto případě chodítko. Je-li třeba, učitel může zřídit odpočinkový kout i ve třídě. Upravený vchod do školy s pojezdovou rampou. Výtah vedoucí ze suterénu až do posledního patra. Šatna pro oděvy a vozíčky integrovaných žáků.


Metodik primární prevence

slunko.gif, 21 kB Mgr. VÁCLAVA WOJEWODOVÁ
Konzultace : ***
možnost zapůjčení odborné literatury.

Plán: Preventivní program
Tým pro primární prevenci:
 • Ředitel školy - Mgr. Tomas Vlachopulos
 • Metodik primární prevence - Mgr. Václava Wojewodová
 • Výchovný poradce - Mgr. Jana Hodulíková
 • Speciální pedagog - Mgr. Kateřina Dávidová
 • Členové - Mgr. Jarmila Wojciková, Mgr. Ilona Gráczová

Plán:
Dlouhodobý
 • Zlepšováním celkového klimatu na škole zamezovat šíření sociálně patologických jevů. (zlepšení vztahů mezi pedagogy, pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči, mezi žáky navzájem)
Střednědobý
 • Zavést adaptační pobyty pro 6. třídy
 • Sbližovat učitelský sbor zapojením do projektu : Společná sborovna
 • Získat rodiče pro spolupráci se školou, třídními učiteli
 • Zavést podrobná pravidla omlouvání absence
 • Zvýhodňovat ve vyučovacím procesu i při volnočasových aktivitách nekuřáky
 • Zavést volnočasové aktivity rodičů s dětmi
 • Naučit pracovat učitele, žáky i rodiče se servery pro primární prevenci
 • Volnočasové aktivity žáků na naší škole - kroužky
Krátkodobý
 • Zapojení témat primární prevence do výuky.

Externí spolupráce: Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Slezská diakonie, Policie ČR, K-centrum Karviná, Gynekologický odborník, Městský dům kultury Karviná

Vytvoření podrobných pravidel pro omlouvání absence:

Vzdělávání pedagogického sboru: seminář: „K čemu jsou dobrá pravidla chování…“ – PPP Karviná

Pracovat s dětmi na třídnických hodinách

Pracovat se schránkami důvěry ve třídách

Poskytovat rodičům informace na třídních schůzkách, zapojovat je do třídních akcí

Nabízet žákům další možnosti využití volného času - DDM Juventus, Nízkoprahové zařízení Kometa

Návštěvy pedagogických pracovníků v rodinách problémových žáků

Sledovat nástěnku primární prevence

Spolupráce se sociálními kurátory

Vytvoření informačního centra ve škole

Servery pro primární prevenci:

www.drogovaporadna.cz | www.internetporadna.cz | www.drogy-info.cz | www.odrogach.cz