Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Školní jídelna a jídelníčekInformace / Jídelníček    


slunko.gif, 21 kB Informace pro strávníky - Vedoucí školní jídelny – Marcela Kobylková
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Příprava dietní stravy – bezlepková dieta

Příprava dietní stravy v ŠJ U Lesa 713, Karviná – Ráj ( dále jen ŠJ) probíhá dle platné legislativy rovněž na základě přílohy č.1 – Specifikace diet řešených v rámci metodického doporučení, která je přílohou Metodického doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování ze dne 3. dubna 2015.

Dietní strava je připravována vyškoleným týmem zaměstnanců ŠJ pod záštitou registrovaného nutričního terapeuta Gerdy Pawlikové (dále jen RNT), který zkontroloval personální, dokumentační, materiální a technické vybavení v dané ŠJ a přípravu a výdej dietní stravy v ŠJ od 1. 9. 2015 povolil.

ŠJ má řádně zpracován Standard přípravy dietní stravy, který byl zkontrolován a schválen RNT.

Periodicky jsou zasílány jídelní lístky, spotřební koš a příslušné receptury ke kontrole RNT.

Co rodiče nevědí o školním stravování 

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině.
Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.
Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů 

Ceník stravného - od 1. 1. 2012
Od 1.1.2012 změna ceny stravného u všech strávníků z důvodu zvýšení sazby DPH potravin a zajištění plnění předepsaných hodnot spotřebního koše u žáků.

1.- 4. třída 22 Kč
5.- 8. třída 24 Kč
9. třída 26 Kč
Zaměstnanci 26 Kč
Školní důchodci 48 Kč
Důchodci 51 Kč *
Cizí strávníci 54 Kč
*jedná se o poživatelé starob. nebo plného inv.důchodu s trv.bydlištěm v Karviné

Ceník stravného - celá tabulka

Platba strávného

- Šekem – vyzvednout ke konci měsíce v kanceláři ved.ŠJ, do posledního dne předložit ved.ŠJ ústřižek šeku / tj.doklad o zaplaceném stravném na další měsíc/. Strávníci, kteří tak neučiní nebudou od 1. dne v dalším měsíci do stravy započítaní.
- Povolením k inkasu z účtu – platba za stravu je hrazena formou bezhotovostního inkasa z účtu strávníka. Stravné na následující měsíc je stahováno k 20.dni v běžném měsíci,proto je důležité v tomto období ponechat si dostatek financí na svém účtu. Pokud zjistíte,že platba nebyla provedena, neprodleně kontaktujte ved.ŠJ. Zřizujete-li povolení inkasa přes internet,doložte výpis o zřízení. Klienti České spořitelny zadávají povolení k inkasu ve prospěch účtu č. 100025061/0800 Klienti ostatních bank zadávají povolení k inkasu ve prospěch účtu č. 4133791/0100

Čipy
Strava je vydávána na základě čipu. Čip vydává ved.ŠJ proti záloze 100,- Kč. Funkční a nepoškozený čip na konci školního roku odevzdají pouze 9. ročníky, záloha jim bude vrácena. Pokud strávník ukončí stravování, je povinen vrátit čip do 30 dnů od zrušení stravy. Po uplynutí této doby bude čip vyřazen z evidence jako ztracený a záloha se strávníkovi nevrací. Případnou ztrátu čipu nebo jeho nefunkčnost je strávník povinen ihned nahlásit ved.ŠJ, kde mu bude opět proti záloze 100,-Kč vydán nový čip.
Odhlašování stravy - důležité - POZOR ZMĚNA
• V době nepřítomnosti ve škole žák a zaměstnanec nemají nárok na finančně zvýhodněnou stravu dle školského zákona, proto musí oběd odhlásit den předem nejpozději do 14,00 hod. osobně na terminálu, telefonicky na č. 596 311 905, 739 669 900 nebo na e-mail: m.kobylkova@ulesakarvina.cz.

• První den nepřítomnosti ve škole je přípustné vyzvednout žákovi oběd do jídlonosiče v době od 11,30 – 11,55hod. Zaměstnanec na stravu nárok nemá.

• V případě neodhlášení stravy by mohla být na strávníkovi právnickou osobou vykonávající činnost školní jídelny požadována za neodhlášené a neodebrané jídlo částka ve výši úplaty za toto jídlo (ve výši finančního normativu) stanovené pro školní stravování a další částka z titulu náhrady škody (podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) ve výši rovnající se adekvátní části provozních nákladů (tedy věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla.

Jídelníček


03. 10. - 07. 10.

10. 10. - 14. 10.

17. 10. - 21. 10.

24. 10. - 28. 10.